• Prijímacie konanie

    • denné štúdium

    • Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka
     pre školský rok 2018/2019
     denná forma štúdia

     V zmysle § 62 až § 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
     (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní so
     zriaďovateľom školy, Radou školy a pedagogickou radou dňa 25.01.2018 vydáva
     riaditeľ školy nasledovné kritériá prijímacieho konania:

     V školskom roku 2018/2019 otvárame podľa schváleného plánu výkonov tieto učebné odbory:

     6444 H čašník, servírka 15 žiakov
     6445 H kuchár 15 žiakov

     • Pre učebné odbory sa písomné prijímacie skúšky nebudú konať.
     • V prípade, že by záujem žiakov bol vyšší ako je možnosť prijatia, bude
      vykonaný výber na základe priemerného dosiahnutého prospechu v prvom
      polroku deviateho ročníka ZŠ.

     Podmienkou platnosti rozhodnutia o prijatí žiaka do vyššie uvedených učebných
     odborov je:

     • získanie nižšieho stredného vzdelania – úspešné ukončenie 9. ročníka
      ZŠ. /Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,
      ktoré žiak predkladá na začiatku šk. roka 2018/2019/
     • skutočnosť, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy
     • splnenie zdravotných požiadaviek na uchádzača pre daný odbor

     Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s
     prihláškou na strednú školu žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi.

     Termíny prijímacieho konania:

     1.kolo:

     • 14.05.2018 (pondelok) / 1. termín
     • 17.05.2018 (štvrtok) / 2. termín

     2.kolo:

     • 19.06.2018 (utorok)

     O konaní 2. kola prijímacieho konania rozhodne riaditeľka školy, ak nedôjde
     k naplneniu počtu prijatých uchádzačov do 31. mája 2018.

     • Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na SŠ sa uskutoční ihneď po tom
      ako rodič dostane rozhodnutie o prijatí. Žiak sa na štúdium zapíše na
      sekretariáte riaditeľa školy, za prítomnosti svojho zákonného zástupcu.
     • V prípade, že sa prijatý žiak nezapíše, alebo už zapísaný žiak zruší zápis a
      zapíše sa na inú SŠ, zoznam prijatých žiakov sa bude automaticky posúvať a
      bude aktualizovaný na webovej stránke školy.
     • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na vchodových dverách školy
      a na webovej stránke školy.
     V školskom roku 2018/2019 otvárame tieto odbory nadstavbového štúdia:

     6421 L spoločné stravovanie
     6403 L podnikanie v remeslách a službách

     Prijatí budú uchádzači, ktorí získali stredné odborné vzdelanie (výučný list)
     a v súlade s Vyhláškou č.113/2012 Z. z. MŠVV a Š SR môžu pokračovať
     v nadstavbovom štúdiu v jednom z vyššie uvedených študijných odborov.

     Ing. Jarmila Tiefenbacherová…………………………………………………….
     riaditeľka školy
     Ing. Ctibor Pilch, PhD…………………………………………………………………..
     predseda Rady školy
     Bc. Vlasta Vaneková………………………………………………………………..
     za zriaďovateľa školy Gastroškola, s. r. o.

     Prerokované v Rade školy 10.01.2018
     Prerokované v Pedagogickej rade 25.01.2018
     Bratislava 25. január 2018