• Organizácia šk. roka

    • Organizácia školského roka 2017/2018

    • je vypracovaná v súlade s Pedagogicko – organizačnými pokynmi na školský rok 2017/2018 vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR o organizácii školského roka v základných a stredných školách.

     1.1 Vyučovanie

     Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).
     Školské vyučovanie sa člení na vyučovanie v prvom a druhom polroku nasledovne:
     a) Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda). 
     b) Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

     1.2 Prázdniny

     Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
     jesenné 27. október 2017

      

     (piatok)

     30. október –

      

     31. október 2017

     2. november 2017

      

     (štvrtok)

     vianočné 22. december 2017

      

     (piatok)

     23. december 2017

      

     – 5. január 2018

     8. január 2018

      

     (pondelok)

     polročné 1. február 2018

      

     (štvrtok)

     2. február 2018

      

     (piatok)

     5. február 2018

      

     (pondelok)

     jarné Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 16. február 2018

      

     (piatok)

     19. február –

      

     23. február 2018

     26. február 2018

      

     (pondelok)

     Košický kraj, Prešovský kraj 23. február 2018

      

     (piatok)

     26. február –

      

     2. marec 2018

     5. marec 2018

      

     (pondelok)

     Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 2. marec 2018

      

     (piatok)

     5. marec –

      

     9. marec 2018

     12. marec 2018

      

     (pondelok)

     veľkonočné 28. marec 2018

      

     (streda)

     29. marec –

      

     3. apríl 2018

     4. apríl 2018

      

     (streda)

     letné 29. jún 2018

      

     (piatok)

     2. júl –

      

     31. august 2018

     3. september 2018

      

     (pondelok)

     Dni voľna: Podľa § 150 ods.5 Zákona č. 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. O poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona informuje riaditeľ školy zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.

      

     1.3 Maturitné skúšky

     Opravná  maturitná skúška pre šk. rok 2016/2017

      ÚFIČ MS – 20.09.2017 (streda), v SSOŠ – Gastroškola

     Riadny termín MS

     Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku – písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2017.
     Riadny termín maturitnej skúšky:
     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2017/2018 v dňoch:

     13. marca 2018 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
     14. marca 2018 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk

     Náhradný termín maturitnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 10. – 13. apríla 2018.

     Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2018.

     Termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým SŠ určia príslušné OŠ OÚ v ich územnej pôsobnosti v čase od 21. mája 2018 do 8. júna 2018.

     Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 4. do 7. septembra 2018. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.

     a) Klasifikačná poradapre maturitnú triedu II. S – 14. mája 2018 (pondelok).
     b) Posledné zvonenie 11. mája  2018 (piatok)Dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu II. S – 15. mája 1018
     c) Príprava žiakov na maturitnú skúšku – akademický týždeň od 14. – 18. mája 2018.
     d) PČOZ MS : apríl  2018  (formou obhajoby vlastného projektu)
     e) ÚFIČ MS v týždni od 21. mája – 8. júna 2018 (predpoklad 21. V. 18 – SJL a CJ, 22.V.18 TČOZ)
     f) Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení – 25. máj 2018 (piatok).

     1.4 Záverečné skúšky

      Opravný termín:

     • Písomná časť ZS : septembra 2017 (pondelok)
     • Praktická časť ZS: 19. septembra 2017 (utorok)
     • Ústna časť ZS: 20. septembra 2017 (streda)

      Riadny termín:

     •  Klasifikačná poradapre končiace triedy III.A  – 11. júna 2018 (pondelok).
     • Posledné zvonenie 12. jún 2018 (utorok), dátum vydania koncoročného vysvedčenia pre triedu III.A
     • Príprava žiakov na záverečnú skúšku – vyučovacie voľnood 13. – 15. júna 2018.
     • Písomná časť ZS : 18. júna 2018 (pondelok)
     • Praktická časť ZS: 19. júna 2018 (utorok)
     • Ústna časť ZS– 20. júna 2018 (streda)
     • Slávnostné odovzdávanie vysvedčení o ZS – 22. júna 2018 (piatok).

     1.5 Prijímacie konanie 

     Zápis do I. ročníka po splnení kritérií prijímania

     1. kolo – 1. termín 14. 05. 2018 (pondelok), 2. termín 17. 05. 2018 (štvrtok).
      Prihlášky posielajú ZŠ do 20.04. 2018.
     2. kolo – 19.06.2018 (utorok)

      1.6 Účelové cvičenia a Kurz na ochranu života a zdravia

     Obsah učiva „Ochrana života a zdravia“ sa realizuje účelovými cvičeniami priamo v teréne a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia:

     1. Účelové cvičenia sa uskutočnia :

     • pre žiakov 1. ročníka UO v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.
      Časový harmonogram: 1. polrok – 19.09.2017 (utorok) v týždni „A“
     • pre žiakov 2. ročníka UO v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.
      Časový harmonogram: 2. polrok – 27.04.2018 (piatok) v týždni „B“
     • pre žiakov 3. ročníka UO v trvaní 1 deň – 6 hodín za ročník.
      Časový harmonogram: 2. polrok – 27.04.2018 (piatok) v týždni „B“

     2. KOŽaZ sa uskutoční:

     • pre žiakov 3. ročníka ŠO III.M v trvaní troch dní po 6 hodín
      Časový harmonogram:  18.09. – 20.09.2017 (pondelok až streda) v týždni „A“
     • pre žiakov 2. ročníka UO II.A v trvaní troch dní po 6 hodín
      Časový harmonogram:  18.06. – 20.06.2018 (pondelok až streda) v týždni „B“

     1.7 Kurz pohybových aktivít v prírode

     Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje pre učebné odbory v 1. ročníku štúdia

     Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa formou lyžiarskeho alebo plaveckého kurzu

     Časový harmonogram: I.A – január – február 2018 /ideálne lyžiarsky kurz od 05.02. – 09.02.2018 „A“ /

     Poznámka: 
     1) Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí najviac 10 žiakov.
     2) Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.

     1.8 Vydanie vysvedčení

     Škola vydáva žiakovi v posledný deň prvého polroka školského roka – 31.01.2018 (stredavýpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Formu výpisu si určí škola.
     V posledný vyučovací deň druhého polroka 29. júna 2018 (piatok) škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky. 
     V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom maturitnej/záverečnej skúšky – 15.05.2018 (utorok) trieda  II.S a 12.06.2018 (utorok) – trieda III.A.

     September  
     01.09.17 Začiatok školského roka 2017/18  a prvého polroku
     04.09.17 Slávnostné otvorenie školského roka a začiatok vyučovania v prvom polroku – pondelok „A“
     06.09.17 Začiatok vyučovania podľa rozvrhu
     12.09.17 Pedagogická rada (prerokovanie návrhu na začlenenie žiakov so ZZ)
     12.09.17 Rada školy, Rady rodičov, triedne aktívy (17,00 – utorok „B“)
     18.09.- 20.09.17 KOŽaZ –  III.M (v čase OT ZS, týždeň „A“)
     19.09.17 Účelové cvičenie I.A (utorok „A“)
     18.09.17 OT ZS – písomná časť (pondelok „A“)
     19.09.17 OT ZS – praktická časť (utorok„A“)
     20.09.17 OT ZS – ústna časť (streda „A“)
     20.09.17 OT ÚFIČ MS17 (streda „A“)
     28.09.17 Pedagogická rada a zasadnutie Rady školy (vyjadrenie k SVVČ a Plánu práce školy) – štvrtok „B“
     Október  
     16.10.17 Aktivity k svetovému dňu výživy (16. október – štvrtok „A“)
     27.10.17 Imatrikulácia a Halloween piatok „B“ /v škole je II.A, III.M a III.A/

     I.A by prišla na 13,00 do školy po OVY

     November  
     09.11.17 Priebežná hodnotiaca porada za 1. štvrťrok (štvrtok „B“)
     09. – 12.11.17 Bibliotéka, Pedagogika 2017 a JUWYR (týždeň „B“)
     22.11.17 Deň otvorených dverí  – streda „B“ triedy: II.A, III.A
     December  
     21.12.17 Posedenie pri kapustnici štvrtok „B“ – PZ a žiaci
     Január  
     10.01.18 Rada školy, zasadnutie rady rodičov, triedne aktívy (17,00 – streda „A“)
     25.01.18 Klasifikačná porada (štvrtok „A“) – polročná, Pedagogická rada – kritéria prijímacích skúšok
     31.01.18 Odovzdávanie výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok šk. r. 2017/2018 – streda „B“
     Január/Február  
     05.02 – 09.02.18 Lyžiarsky kurz I.A
     21.02.18 Deň otvorených dverí  – streda „A“ triedy: I.A, III.M
     Marec  
     13.03.18 EČ a PFIČ MS18 zo slovenského jazyka a literatúry – utorok „B“
     14.03.18 EČ a PFIČ MS18 z anglického a  nemeckého  jazyka – streda „B“
     28.03.18 Slávnostná PR (streda „B“) pri príležitosti Dňa učiteľov, klasifikačná porada po dodatočnej klasifikácii za I. polrok šk.r.2017/2018)
     Apríl  
     12.04.17 Priebežná hodnotiaca porada –za 3. štvrťrok, triedne aktívy (17,00 štvrtok „B“), zasadnutie rady rodičov, rady školy
     27.04.18 PČOZ MS18 triedy II.S – obhajoba vlastného projektu  (štvrtok „ B“)
     27.04.18 Účelové cvičenie II.A a III.A ( piatok „B“)
     Máj  
     14.05.18 I. kolo 1. termín prijímacích skúšok do SŠ a zápis žiakov (denné štúdium – UO, ŠO) – pondelok „A“
     14.05.17 Klasifikačná porada (pondelok „A“) – koncoročná pre maturitnú triedu II.S
     15.05.18 Aktivity k medzinárodnému dňu mlieka (utorok „A“)
     17.05.18 I. kolo 2. termín  prijímacích skúšok do SŠ a zápis žiakov (denné štúdium – UO, ŠO) – štvrtok „A“
     21.05.18 ÚFIČ MS 18 triedy II.S (SJL, CJ, – pondelok „B“)
     22.05.18 ÚFIČ MS 18 triedy II.S (TČOZ, – utorok „B“)
     25.05.18 Vydávanie maturitných vysvedčení žiakom II.S (piatok „B“)
     31.05 18. Športový deň žiakov a zamestnancov školy (štvrtok„ A“) triedy I.A a III.M
     Jún  
     11.06.18 Klasifikačná porada (pondelok „A“) – koncoročná pre triedu III.A

     triedne aktívy (17,00) zasadnutie rady rodičov, rady školy

     18.06.- 20.06.18 KOŽaZ –  II.A (v čase ZS, týždeň „B“)
     18.06.18 Písomná časť ZS (pondelok „ B“) trieda III.A
     19.06.18 Praktická časť ZS (utorok „ B“)  trieda III.A
     19.06. 18 Prijímacie konanie žiakov do I. ročníka denného štúdia II. kolo (utorok „B“) a zápis žiakov
     20.06.18 Ústna časť ZS (streda „B“) pre trieda III.A
     25.06.18 Klasifikačná porada (pondelok „A“) – koncoročná pre triedy I.A, II.A, III.M, I.S
     26.-28.06.18 Celoškolské výlety.
     29.06.18 Vydávanie vysvedčení (piatok „A“) /koniec 2.polroka/ triedy   I.A, II.A, III.M, I.S
     Júl – august  
     04.07.18 Pedagogická rada (streda) – slávnostná hodnotiaca
     02.07.-31.08.18 Letné prázdniny.
     od 21.08.2018 Prijímacie skúšky do III.EA na šk. rok 2018/2019
     24.08-28.08.18 Komisionálne skúšky  – doklasifikovanie/opravné skúšky
     31.08.2018 Pedagogická rada (piatok)