• Prijímacie konanie

    • denné štúdium

    • Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka
     pre školský rok 2019/2020

     do študijného odboru:

     6444 K čašník, servírka

     6445 K kuchár

     do učebného odboru:

     6444 H čašník, servírka

     6445 H kuchár

     do nadstavbového štúdia:

     6421 L spoločné stravovanie

     6403 L podnikanie v remeslách a službách

      

     V zmysle § 62 až § 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní so zriaďovateľom školy, radou školy a pedagogickou radou dňa 28.01.2019 vydáva riaditeľ školy nasledovné kritériá prijímacieho konania:

      

     1. V školskom roku 2019/2020 otvárame podľa schváleného plánu výkonov tieto študijné odbory:

     6444 K čašník, servírka

     6445 K kuchár

     • Písomné prijímacie skúšky sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky formou testu.
     • Žiaci budú prijatí podľa poradia do počtu určeného schváleným plánom výkonov na jednotlivé odbory na základe súčtu bodového hodnotenia:

     a)    študijných výsledkov (z priemerného prospechu známok - z 9. ročníka známky za 1. polrok) – maximálny počet bodov 40

     b) výsledkov Testovania 9-2019 – maximálny počet bodov 50

     c) prijímacej skúšky – maximálny počet bodov 40

     d)súťaží a olympiád v profilových predmetochokresné kolo 2body, krajské kolo a vyššie 5 bodov

      

     ·       Dosiahnuté body sa spočítajú a zostaví sa poradie prijatých žiakov.

     ·       Pri rovnosti bodov rozhodujú výsledky prijímacej skúšky.

     ·       Ak žiak dosiahne z Testovania 9-2019 v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý bez prijímacej skúšky.

     ·       Za študijné výsledky vypočítané podľa odseku a) budú priznávané body:

     Priemer známok do 1,50 -   40 bodov

     Priemer známok do 2,00  -  30 bodov

     Priemer známok do 2,70 -   20 bodov

     Priemer známok do 3,20  -  10 bodov

     Priemer známok do 3,50 -    5 bodov

     Priemer známok nad 3,50 -  0 bodov

     • Za výsledky Testovania 9-2019 zo SJL a MAT budú priznané body tak, že priemerná percentuálna úspešnosť žiaka v testoch zo SJL a MAT = počet bodov delený dvoma.(napr. žiak, ktorý získa 70 % zo SJL a 50 % z MAT, dosiahne priemernú percentuálnu úspešnosť 60%, čo je 30 bodov
     • Ak sa uchádzač nemohol zúčastniť Testovania 9 -2019 z objektívnych, osobitne zdravotných dôvodov a doklad o tom priloží k prihláške, započíta sa počet bodov získaných za jeho študijné výsledky zo základnej školy dvakrát.
     • Prijatí budú tí žiaci, ktorí sa umiestnia na prvých miestach zodpovedajúcich možnému počtu prijímaných žiakov.

     2. V školskom roku 2019/2020 otvárame podľa schváleného plánu výkonov tieto učebné odbory:

     6444 H čašník, servírka

     6445 H kuchár

     • Pre učebné odbory sa písomné prijímacie skúšky nebudú konať.
     •   Žiaci budú prijatí podľa poradia do počtu určeného schváleným plánom výkonov na jednotlivé odbory.
     • V prípade, že bude prevyšovať plánovaný počet prijímaných žiakov, škola im pridelí body podľa rovnakého kľúča ako pri študijnom odbore, okrem bodov za prijímacie konanie.

     ​​​​​​​Podmienkou platnosti rozhodnutia o prijatí žiaka do vyššie uvedených študijných a učebných odborov je:

     ü  získanie nižšieho stredného vzdelania - úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. /Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou, ktoré žiak predkladá na začiatku šk. roka 2019/2020./

     ü  skutočnosť, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy

     ü  splnenie zdravotných požiadaviek na uchádzača pre daný odbor

     Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na strednú školu žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi.

     ·       Termíny prijímacieho konania:

     I. kolo: 13.05.2019 (pondelok) /1. termín

                  16.05.2019 (štvrtok) /2. termín

     II. kolo: 18.06.2019 (utorok)

      

     O konaní II. kola prijímacích skúšok  rozhodne riaditeľka  školy na základe  výsledkov prijímacích skúšok  po I. kole len v tom prípade, keď nedôjde k naplneniu počtu prijatých uchádzačov do 31. mája 2019.

     ·       Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na SŠ sa uskutoční ihneď po tom ako rodič dostane rozhodnutie o prijatí. Žiak sa na štúdium zapíše na sekretariáte riaditeľa školy, za prítomnosti svojho zákonného zástupcu.

     ·       V prípade, že sa prijatý žiak nezapíše, alebo už zapísaný žiak zruší zápis a zapíše sa na inú SŠ, zoznam prijatých žiakov sa bude automaticky posúvať a bude aktualizovaný na webovej stránke školy.

     ·       Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na vchodových dverách  školy a na webovej stránke školy.

     ·       Žiakovi, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok v stanovenom termíne, určí riaditeľka SŠ náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacích skúškach oznámi žiak alebo jeho zákonný zástupca riaditeľke SŠ najneskôr v deň konania prijímacích skúšok.

      

     3. V školskom roku 2019/2020 otvárame tieto odbory nadstavbového štúdia:

     6421 L spoločné stravovanie

     6403 L podnikanie v remeslách a službách

     ·       Prijatí budú uchádzači, ktorí získali stredné odborné vzdelanie (výučný list) a v súlade s Vyhláškou č.113/2012 Z. z. MŠVVaŠ SR môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu v jednom z vyššie uvedených  študijných odborov.

      

     Kritéria boli prerokované so zriaďovateľom školy, v Rade školy (9.1.2019) a v pedagogickej rade (28.1.2019)

      

     Bc. Vlasta Vaneková..........................................................................

     za zriaďovateľa školy Gastroškola, s. r. o.,

      

     Ing. Ctibor Pilch PhD.,.........................................................................

     predseda Rady školy

      

     Ing. Jarmila Tiefenbacherová..............................................................

      riaditeľka školy