• Novinky

      • Máš výučný list a chceš MATURITU ?

      •  

       2 ročné nadstavbové štúdium

       (dennou i externou formou)

       6421 L Spoločné stravovanie

       6403 L Podnikanie v remeslách a službách

      • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

      • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

       Získaj výučný list externou formou aj popri zamestnaní. 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár

       Absolventi  získajú  výučný list. dĺžka štúdia:

       • 1 rok – pre žiakov, ktorí už majú maturitu alebo iný výučný list (títo žiaci študujú len odborné predmety)
       • pre žiakov, ktorí už daný odbor  začali študovať  v dennej forme ale štúdium neukončili, určí dĺžku štúdia riaditeľ školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka UO.

       Poplatok za štúdium: 500€ celý ročník, 250€ len odborné predmety

       Viac info na 0917 638 732

      • Zápis do 1. ročníka denného štúdia

      • Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka denného štúdia sa uskutoční

        14. mája 2018, o 8.00 na sekretariáte riaditeľa školy (miestnosť č. 34)

        

       Pri zápise predloží zákonný zástupca žiaka preukaz totožnosti a zápisný lístok žiaka potvrdený riaditeľom ZŠ, ktorú žiak/žiačka v školskom roku 2017/2018 navštevuje.

        

       (zápisný lístok vydáva základná škola, ktorú uchádzač navštevuje).

        

       Ak je prijatý uchádzač už zapísaný na inej strednej škole, ale má záujem o štúdium na našej škole, zákonný zástupca môže v zmysle § 68 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zápis zrušiť a zápisný lístok preniesť na našu školu.