• Ponuka štúdia

    • 3-ročné učebné odbory

    • CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO ODBORU

     6445 H kuchár

     3-ročné štúdium s výučným listom určené pre absolventov základnej školy.

     Tento odbor je určený pre zdravotne spôsobilých uchádzačov, ktorý úspešne ukončili 9. ročník základnej školy. Štúdium zahŕňa 3 roky intenzívnej prípravy a štúdia v obore kuchár. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Absolvent na konci štúdia obdrží výučný list podľa ISCED 3 C. Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore pre absolventov 3-ročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúcu prípravu v SOU a získať úplné stredné odborné vzdelanie.
     Absolvent učebného odboru 6445 H kuchár je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Absolvent po 3. roku štúdia ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent po 3 rokoch prípravy podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonávať funkciu kuchára v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

     6444 H čašník, servírka

     3-ročné štúdium s výučným listom určené pre absolventov základnej školy.

     Tento odbor je určený pre zdravotne spôsobilých uchádzačov, ktorý úspešne ukončili 9. ročník základnej školy. Štúdium zahŕňa 3 roky intenzívnej prípravy a štúdia v obore čašník/servírka. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Absolvent na konci štúdia obdrží výučný list podľa ISCED 3 C. Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore pre absolventov 3-ročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúcu prípravu v SOU a získať úplné stredné odborné vzdelanie.
     Absolvent učebného odboru 6444 H čašník, servírka je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Absolvent po 3. roku štúdia ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent po 3 rokoch prípravy podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonávať funkciu čašník, servírka v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.