• Ponuka štúdia

        • 4-ročné študijné odbory

        • CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

          6445 K kuchár

          4-ročné štúdium s maturitou a výučným listom určené pre absolventov základnej školy.

          Tento odbor je určený pre zdravotne spôsobilých uchádzačov, ktorý úspešne ukončili 9. ročník základnej školy. Štúdium zahŕňa 4 roky intenzívnej prípravy a štúdia v obore kuchár. Štúdium je ukončené záverečnou a maturitnou skúškou. Absolvent na konci štúdia obdrží maturitné vysvedčenie a výučný list. 

          Absolvent študijného odboru 6445 K  kuchár je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník.

          Absolvent po 4. roku ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent po 4 rokoch prípravy podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonávať funkciu kuchára - kuchárky v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

          6444 K čašník, servírka

          4-ročné štúdium s maturitou a výučným listom určené pre absolventov základnej školy.

          Tento odbor je určený pre zdravotne spôsobilých uchádzačov, ktorý úspešne ukončili 9. ročník základnej školy. Štúdium zahŕňa 4 roky intenzívnej prípravy a štúdia v obore čašník/servírka. Štúdium je ukončené záverečnou a maturitnou skúškou. Absolvent na konci štúdia obdrží maturitné vysvedčenie a výučný list. 
          Absolvent učebného odboru 6444 H čašník, servírka je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Absolvent po 4. roku štúdia ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent po 4 rokoch prípravy podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonávať funkciu čašník, servírka v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.